Bekend fan û.m. RTL4!
1 Energielabel Groningen Bedrijfspanden Nederland
Diel
Diel 1energielabelfryslân fia dyn sosjale netwurken
1energielabel Nederland 1energylabel English

Ik haw no ferlet fan in enerzjylabel!

 

Regelje dyn eigen oanfraach mei 3 klikken:

 1. Selektearje it oantal m2 fan dyn bedriuwspân/wenning of freegje in offerte oan foar mear as ien pân
 2. Dyn eigen gegevens ynfolje
 3. Mits beskikber: alle boutekenings/plattegrûnen yn ien kear of apart oplade

NO OANFREEGJE

Dêrom 1energielabel Fryslân

Nr. 1 yn Fryslân
Sertifisearre eksperts
Alle soarten fan pannen
Oanfraach yn 3 mûsklikken
Tige flotte levering
Skerpe prizen

No label oanfreegje

Bekend fan û.m.

Haw ik in enerzjylabel nedich?

By it ferhieren, ferkeapjen of opleverjen fan:

 • Wenning
 • Kantoorpân
 • Winkelpân
 • Bedriuwegebou
 • Hoarekapân
 • Ferkeapromten
 • Bedriuws-units
 • Pannen mei in medyske funksje
 • Wurkpleats
 • Sportgebouwen
 • Gebou dêr't gearkomsten hâlden wurde

 

In enerzjylabel is net nedich foar:

 • Monumint
 • Gebou mei religieuze funksje
 • Frijsteand gebou mei opperflakte fan minder as 50m2
 • Bedriuwspân dat allinne brûkt wurdt foar opslach of bewurking, magazinen of fabrykshal
 • Tydlik gebou, needgebou, boukeet, needlokaal
 • Rekreaasjewente dy't minder as 4 moannen it jier brûkt wurdt
 • Gebou dat net ferwaarme wurdt lykas garaazjes, skuorren, ensfh.