Bekend fan û.m. RTL4!
1 Energielabel Groningen Bedrijfspanden Nederland
Diel
Diel 1energielabelfryslân fia dyn sosjale netwurken
1energielabel Nederland 1energylabel English
  • As opdrachtjouwer hawwe jo it rjocht om it folsleine projektdossier fan jo wenning op te freegjen. De gegevens dy't yn it monitoringsbestân opnommen wurde, sille by de RVO (Rykstsjinst foar Ûndernimmend Nederlân: de behearder fan it lanlik gegevensbestân fan enerzjy-prestaasjerapporten) fêstlein wurde.
  • Jo gean der mei akkoart dat in opname-kontrôleûndersyk útfierd wurde kin troch SKG-IKOB (sertifisearjende ynstânsje). It net meiwurkjen oan dit kontrôleûndersyk kin liede ta in ferwiderjen fan it enerzjy-prestaasjerapport fan it te kontrolearjen gebou út it lanlike gegevensbestân.
  • Troch akkoart te gean mei de algemiene betingsten ferklearret de opdrachtjouwer hjirmei akkoart te gean.