Bekend fan û.m. RTL4!
1 Energielabel Groningen Bedrijfspanden Nederland
Diel
Diel 1energielabelfryslân fia dyn sosjale netwurken
1energielabel Nederland 1energylabel English

Privacyferklearring yn it ramt fan de Algemiene Feroardering Gegevensbeskerming (AVG)

1energielabel kin persoansgegevens oer jo ferwurkje trochdat jo gebrûk meitsje fan de tsjinsten fan 1energielabel, webstee en/of omdat jo dizze sels by it ynfoljen fan in kontaktformulier op de webside oan 1energielabel levere hawwe.

1energielabel kin de neikommende persoansgegevens ferwurkje:

- Jo foar- en achternamme
- Jo adresgegevens
- Jo tillefoannûmer
- Jo e-mailadres
- Jo IP-adres

Wêrom 1energielabel gegevens nedich hat:

1energielabel ferwurket jo persoansgegevens om tillefoanysk kontakt mei jo opnimme te kinnen as jo dêr om freegje, en/of om jo yn skriuwen (per e-mail en/of per post) hifkje te kinnen as jo tillefoanysk al net berikke wurde kinne. Dêrneist kin 1energielabel jo persoansgegevens brûke yn it ramt fan it útfieren fan in mei jo sletten oerienkomst fan opdracht.

Hoe lang wurde jo gegevens bewarre?

1energielabel bewarret jo persoansgegevens net langer as strikt needsaaklik foar it realisearjen fan de doelen dêr't jo gegevens foar sammele wurde. Jo gegevens wurde net langer as in jier bewarre yn it gefal dat gjin oerienkomst mei jo ta stân komt.

Diele fan jo gegevens mei tredden

1energielabel ferskaft jo persoansgegevens allinne oan tredden wannear't dit needsaaklik is foar de útfiering fan in oerienkomst mei jo, of om in wetlike ferplichting nei te kommen.

Yn kaart bringe websteebesyk

Op it webstee fan 1energielabel wurde algemiene besykgegevens byholden, wêrûnder it IP-adres fan jo kompjûter, de tiid fan opfreegjen en gegevens dy't jo browser meistjoert. Dizze gegevens wurde brûkt foar analyzes fan besyk- en klikgedrach op it webstee. 1energielabel brûkt dizze ynformaasje om de wurking fan it webstee te ferbetterjen. Dizze gegevens wurde safolle mooglik anonimisearre en wurde net oan tredden trochjûn. Dizze besykgegevens wurde mjitten en byholden mei help fan eigen servers. Hjirby wurde gjin tredde partijen belutsen.

Gegevens ynsjen, oanpasse of ferwiderje

Jo hawwe it rjocht om jo persoansgegevens yn te sjen, te korrizjearjen of te ferwiderjen. Jo kinne in fersyk ta ynsjen, korreksje of ferwidering stjoere nei info@1energielabel.frl. 1energielabel reagearret sa gau mooglik, mar uterlik binnen fjouwer wiken, op jo fersyk.

Befeiliging

1energielabel nimt de beskerming fan jo gegevens serieus en nimt passende maatregels om misbrûk, ferlies, tagong sûnder foech, net-winske iepenbiermakking en ferbeane wiziging tsjin te gean. It webstee fan 1energielabel brûkt in betrouber SSL-sertifikaat om te boargjen dat jo persoansgegevens net yn de ferkearde hannen falle. As jo de yndruk hawwe dat jo gegevens net goed befeilige binne of dat der fingerwizings binne fan misbrûk, of as jo graach mear ynformaasje hawwe wolle oer de befeiliging fan de troch 1energielabel sammele persoansgegevens, nim dan kontakt op mei 1energielabel fia info@1energielabel.frl.

1energielabel is sa te berikken:

Vestigingsadres: Euroweg 11, 9351 EM Leek
Postadres: Euroweg 11, 9351 EM Leek
KvK nûmer: 89697278
Tillefoannûmer: 0594 - 442 184
E-mailadres: info@1energielabel.frl